The Vampire Family (Semya vurdalakov) (1990)

1 2 3 4 5
1 vote
7.1/10 (134 votes)
Share this movie:
The Vampire Family
Directed by: Gennadiy Klimov, Igor Shavlak
Year: 1990 | Duration: 82 min
Genre: Horror
Starring: Yelena Karadzhova, Yuriy Katin-Yartsev, Nikolay Kochegarov
Country: Soviet Union
Language: Russian
.